Lantmannagårdens huvudsid hittar du här!

NYASTE NYTT HITTAR DU
PÅ DETTA CLICK!

Annons
Nu frimärken, så kallade fixmärken (gäller för inrikesbrev upp till 50g), till postning förmånligt!

Finland samlar frimärken hittar du här!

Egentligen skulle denna skrivelse vara glömd och begraven. Tingsrätten har i sin dom 4.5.2015 ansett att styrelsen och disponent brutit mot såväl Lantmannagårdens bolagsordning som mot Bostadsaktiebolagslagen, mera senare! Vid bolagsstämman 2015 önskade mötesledaren kommentarer angående tingsrättens dom, varken disponent, styrelseordförande eller styrelsemedlemmar ville kommentera saken, ganska förståeligt egentligen, speciellt som det även hade fodrat en hel del mod.

Jag försöker redogöra för hela "soppan" som en tidigare ordförande kallade hela historian.

Kanske även tips för medlemmar i bostadsstyrelser, disponenter osv. Kontrollera och dubbelkontrollera alltid fakta innan du uttalar dig skriftligt eller muntligt! Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.   

De finskspråkiga citaten har jag erhållit från Kiinteistöliitto (Fastighetsförbundet), från Bostadsaktiebolagslagen eller från Justitieministeriets sidor angående tillämpningen av Bostadsaktiebolagslagen

Asunto-osakeyhtiö äänestys vuosikokouksessa KO 15/3498   L 14/8984 4.5.2015


Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, Raseborg 

Gustav Wasa gatan 7 eller Museigatan 2, 10600 Ekenäs

Kustaa Vaasan katu 7 tai Museokatu 2, 10600 Tammisaari, Y-tunnus: 0747469-8

Senaste uppdatering 2023-05-31    Önskar du meddelande då sidan uppdateras? 

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 22.04.2013 - 16.06.2014
Styrelseordförande: Ray Lindberg
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Gunnevi Werner
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 16.06.2014 - 30.06.2015
Styrelseordförande: Jonas Taipale
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Rasmus Fredriksson
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 30.06.2015 - 21.06.2016
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Åke Juutinen
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2016 - 27.4.2017
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 27.04.2017 - 
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 

Vem har rätt att rösta på Bolagstämman? Aktieägaren eller styrelsen?
Styrelsen naturligtvis, eller ...!


Bostadsstyrelsen beslöt våren 2016 vilken person som får representera aktieägarna för en lägenhet, med flera delägare i Lantmannagården!


Tingsrättens domstolsbeslut 2015 var att även Lantmannagården i Ekenäs måste följa bostadsaktiebolagslagen. Praxis var tidigare att då en lägenhet ägs av flera personer, kan var och en separat på bl.a. bolagsstämmor använda sin rösträtt. Enligt bostadsaktiebolagslagen bör aktieägarna utse en representant med fullmakt att använda lägenhetens röstetal, detta gäller även Lantmannagården i Ekenäs  enligt Västra Nylands Tingsrätt.

För att undvika framtida problem har bolagsstyrelsen meddelat samtliga aktieägare att den valt att Jonas Taipale skall representerar lägenheten och aktiegruppen nris 3658 - 3675. Detta utan fullmakter från övriga aktieägare!  I normala bostadsaktiebolag väljer delägarna av en lägenhet sin egen representant. Jonas Taipale har dock inte deltagit i de senaste bolagsstämmorna varför bolagsstyrelsens beslut inte haft någon betydelse.
Bolagsstämman 2017, 2018, 2019 och 2020 beslöt att Garage aktierna företräds av styrelsemedlem Lennart Westerholm och att övriga aktieägare till lägenheten ifråga förlorar sin rösträtt!

ETT OLAGLIGT BESLUT!
Bolagsstämman kan inte bestämma att ett tiotal aktieägares rösträtt makuleras och överförs på en styrelsemedlem. Och skulle det vara lagligt, vilket det naturligtvis inte är, kan inte Bolagsstämman göra beslut om frågan inte nämnts i kallelsen till Bolagstämman, vilket inte skett.
Då ett flertal aktieägare förbjudits att använda sin lagliga rösträtt vid Bolagsstämmorna 2017, 2018, 2019 och 2020 betyder det även att beslut från Bolagsstämmorna antagligen är ogiltiga.
 

 

Uppdateringar för denna sida hittar du i fortsättningen via denna länk!

 

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Tingsrätten godkänner inte!

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs: 

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Pris ca 10.000 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare är nu 227 m2 enligt Lantmannagårdens bevisföring till Västra Nylands Tingsrätt. Men var finns de extra 204 m2? Stulna?

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!

 

Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i EkenäsLantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs

Detta är berättelsen hur en rutinsak kan växa!

Kanske även tips för medlemmar i bostadsstyrelser, disponenter osv. Kontrollera och dubbelkontrollera alltid fakta innan du uttalar dig skriftligt eller muntligt! Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.

I vårt bostadsbolag har vi en lägenhet "bilhall" med 18 bilplatser (enligt Bolagsordningen, i verkligheten endast 17 bilplatser) och 18 aktier i en serie. Med vår disponent Ann-Mari Jansson och styrelsens godkännande har alla aktier haft en röst vid bolagsstämmorna. Västra Nylands Tingsrätt godkänner inte detta.

Jag tror att de flesta vet att om 4 personer, mamma, pappa, fullvuxna bror och syster gemensamt äger en aktielägenhet, så kan inte alla fyra rösta på bolagsstämman med 25% av rösterna per person och kanske ännu till ha olika åsikter!


Styrelsen och disponent försökte inte försvara sig så jag går raka vägen till följande stycke. Varför de sedan inte ville stoppa en tingsrätts behandling är nog ett mysterium för mig! Kanske inte heller Lantmannagårdens jurist förtstod problematiken. Eller kanske de förväntade sig att Västra Nylands Tingsrätt skulle strunta i bostadsaktiebolagslagen! Så gick det naturligtvis inte!

Västra Nylands Tingsrätts dom:

Påstådd spjälkning av aktiegrupp i strid med 2 kapitel 4§ lagen bostadsaktiebolag.

Ur 4§ bolagsordningen framgår att 18 stycken aktier ger besittning till bilhallen samt att aktiernas nummer är 3658-3675. I målet är ostridigt att i bilhallen finns 18 bilplatser och att dessa har förvärvats som en (1) aktie, vilket motsvarar 1/8 kvot del (bör vara 1/18 kvot del)

I 2 kapitel 4§ 2 mom. lagen om bostadsaktiebolag stadgas att enskilda aktier som hör till samma aktiegrupp får inte tecknas, överlåtas eller överföras på något annat sätt eller pantsättas, utom när en lägenhet delas eller en del av en lägenhet slås samma med en annan lägenhet.

I lagens förarbete sägs att bestämmelsens syfte är att förhindra problem som föranleds av att en helhet bestående av en aktiegrupp, som medför rätt att besitta en lägenhet, splitras (RP24/2009rd).

I rättslitteraturen konstateras att ovan citerade bestämmelser inte hindrar att aktier som ingår i en aktiegrupp är föremål för samägande. På ett samägande av den här typen tillämpas lagen om vissa samägande förhållanen (180/1958). Samägandet ifråga är i dessa fall uppdelat i kvot delar som är lika stora om inte annat överenskommits. En delägare kan överlåta sin kvot del, däremot inte en enskild aktie som ingår i aktiegruppen (Jauhiainen, Jyrki - Järvinen Timo A. - Nevala, Tapio. Asunto-osakeyhtiölaki Hki 2010 s 63). Av 2 kapitel 2§ 3 mom. lagen bostadsaktiebolag följer att ifall en aktie har flera ägare kan dessa utöva ägarrättigheter i svarande bolaget endast genom en gemensam företrädare.

I bilhallen finns följaktligen 18 bilplatser. Bilplatserna har förvärvats som en (1) aktie, vilket motsvarar 1/8 kvot del (bör vara 1/18 kvot del). Tingsrätten har tolkat detta så att förvärv av bilplats i bilhallen inneburit att förvärvaren har blivit ägare till en av aktierna i aktiegruppen nris 3658 - 3675.

Ovan sagda betyder i så fall aktierna i aktiegruppen nris 3658-3675 har överlåtits en i gången skilt så att de nu ägs separat av olika ägare. Nämnda förfarande strider mot 2 kapitel 4§ 2 mom. lagen om bostadsaktiebolag.

Vid bolagsstämman har inte fattats något beslut som specifikt skulle gälla bilplatserna eller aktierna nris 3658-3675. En följd av att aktiegruppen spjälkats är i alla fall att de aktieägare som har en bilplats i bilhallen och som således äger någon av aktierna nris 3658-3675 har kunnat utnyttja separat rösträtt med stöd av sagda aktie trots att det riktiga vore att aktierna nris 3658-3675 företräds av en gemensam företrädare. Det här felet kan i princip ha påverkat beslutsfattningen vid bolagsstämman.

Enligt 23 kapitel 1 punkten kan en aktieägare klandra ett stämmobeslut, om procedur bestämmelserna i nämnda lag eller i bolagsordningen inte har iakttagits vid behandlingen av ett ärende och felet har kunnat påverka beslutets innehåll eller aktieägarens rätt i övrigt.

I lagens förarbeten konstateras att ett procedurfel är en klander grund endast om det kan ha haft någon betydelse i sak. Om det visas att ett fel har begåtts är svarandebolaget i allmänhet skyldig att vid klander processen påvisa att felet inte har någon betydelse. Vid bedömningen av detta skall man enligt förarbetet dels beakta felets eventuella inverkan på slutresultatet vid bolagsstämmans beslut, dels aktieägarnas rätt i övrigt (7RP24/2009rd).

Tingsrätten konstaterar att bolagsstämman fattat beslutet i punkt 14 genom omröstning. Ett förslag har fått 271 röster, ett annat förslag har fått 148 röster och det segrande förslaget har fått 1278 röster. Om aktiegruppen nris 3658-3675 skulle ha företetts av en gemensam företrädare såsom 2 kapitel 2§ 3 mom. lagen om bostadsaktiebolag förutsätter, skulle den här aktiegruppens rösträtt ha varit 18 röster. Med beaktande av röstningresultatet som framgår ur bolagsstämmans protokoll 14 punkten, kan man därför dra slutsatsen att det procedurfel som tingsrätten nu påtalat inte de facto har haft betydelse för om röstningens slutresultat. Hade skillnaderna i omröstningen emellertid varit (avsevärt) knappare, hade aktiegruppens röster kunnat ha avgörande betydelse.

För den skull anser tingsrätten att det procedurfel, som består av att innehavare av någon av aktierna i aktiegruppen nris 3658-3675 felaktigt kunnat använda sin till aktien bundna rösträtt separat, kunde ha haft betydelse i sak vid bolagsstämman 16.6.2014.

Med beaktande av ovan sagda förklarar tingsrätten bolagsstämmans beslut nr 14 även skall anses ogiltigt såsom avses i 23 kapitel 1§ punkten.

Käromålet skall till den här delen godkännas.


Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs disponent Ann-Mari Jansson, styrelseordförande Jonas Taipale,  styrelsemedlemmarna Vivika Elgh och Rasmus Fredriksson godkände Västra Nylands Tingsrätts dom 4.5.2015 som fick laga kraft 4.6.2015.

Disponenten och styrelsen har accepterat att de gjort beslut som strider mot:

Bostadsaktiebolagslagen: 1 kapitel 10 § (2 olika deldomar), 2 kapitel 2 § 3 moment, 2 kapitel 4 § 2 moment,  3 kapitel  1 §, 3 kapitel 4 § (2 olika deldomar), 6 kapitel 28 §, 23 kapitel 1 § (två olika deldomar), 23 kapitel 1 § 1 punkten. 23 kapitel 2 § samt kapitel 23 4§.

Därtill hänvisat till Högsta Domstolens dom av 2009:22 Punkt 22 vilket inte godkännes

RP 24/2009rd
 
Rättslitteratur; Jauhiainen Jyrki - Järvinen Timo A, - Nevala Tapio Asunto-osakeyhtiölaki Hki 2010 s. 63


Bostads AB Lantmannagårdens bolagsordning: 4 §, 5 §,  5 § 1 moment, 5 § 2 moment,  5 § 3 moment (2 olika deldomar) , 5 § 4 moment (2 olika deldomar),  6 § (2 olika deldomar), 6 § 1 moment (2 olika deldomar), 8 §

Därtill vilseledande disponentintyg daterat 29.10.2013

Västra Nylands Tingsrätt hänvisar därtill rättegångsbalken: 5 kapitel 27a §, 21 kapitel 1 § och 21 kapitel 3 §.

Egentligen påbörjades "soppan" som  Ray Lindberg kallade vederlags problematiken redan under hans tid som ordförande. På grund av att styrelseprotokollen från hans tid är synnerligen bristfälliga kan jag inte nämna övriga styrelsemedlemmars namn. Deltagande styrelsemedlemmar i mötena är åtminstone delvis felaktiga, därtill har åtminstone 1 beslut protokollförts utan styrelsebeslut samt cirka 7 styrelsebeslut inte protokollförts.

Mina (Karl-Johan Österman) kommentarer:

NYTT REKORD! Vi kan vara stolta, inget vanligt bostadsaktiebolag torde ha fått en fällande dom, sedan den senaste bostadsaktiebolagslagen togs i bruk, där styrelse och disponent lyckats göra lagstridiga beslut mot sådana massor av paragrafer! Eller borde vi skämmas? Jag menar styrelsen!

Rent moraliskt anser jag att disponent och styrelserna valda 2013 och 2014 borde ersätta bolaget för helt onödiga rättegångskostnader. Alla styrelsens vederlagsförändringar förbjöds av Tingsrätten. Juridiskt kan någon aktieägare även fortsätta processen, bör ske inom 5 år! Styrelsen nämnd ovan under ledning av Jonas Taipale är ett minne blott, de gamla styrelsemedlemmarna + supleanten från 2013, då hela härvan började, är inte mera styrelsemedlemmar. Kanske vi återgår till lag och ordning?På allmänhetens begäran bifogas revesionsberättelserna för 2013 och 2014!
Önskar revisorerna Lars-Ove Backman (1.1.-31-12 2013) och/eller Mikel Söderlund (1.1.-31.12.2014) kommentera är Ni välkomna!


KOMMENTARER TACK: Kommentarerna (inte elaka!) publiceras eventuellt på denna sida. Om du äger en aktie i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, vänligen meddela även lägenhetsnummer. Tack!

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs: 

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Pris ca 10.000 euro, men nu vet vi, de gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna, mot bolagsordningen, att betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12. också detta mot bolagsordningen

Del 3. Om en lägenhet eller del av en lägenhet köps på ett olagligt sätt enligt Västra Nylands Tingsrätt, få då den nya ägaren sälja den på samma olagliga sätt? Naturligtvis hur annars? 

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!


www.poliisi.fi Polisen

https://oikeus.fi/karajaoikeudet/lansi-https://uudenmaankarajaoikeus/sv/index.html Västra Nylands Tingsrätt

www.kiinteistoliitto.fi Fastighetsförbundet

www.isannointiliitto.fi Disponentförbundet

www.kauppalehti.fi

www.vmtarvike.com Samlartillbehör, album, för frimärken, mynt, kapsyler, kort och mycket annat

www.vmstamps.com Frimärken från Hela Världen

https://kjosterman.com/suomivihko Finland frimärkshäften, rikligt prissatta under www.posti.fi :s pris

https://kjosterman.com/suomifdc.htm Finland förstadagskuvert, hammalt och nytt

https://kjosterman.com  Frimärks- och myntaffär, bara rester kvar!

https://kjosterman.com/maailma.htm Frimärkenfrån Hela Världen

www.herpetomania.fi Här hittar du en massa uppgifter om ormar, kräldjur mm

Finska s.k. fix frimärken (iki postimerkkejä suomeksi)
Gäller för inrikes brev upp till 50g. Stor rabatt om du behöver 100 st eller mera! Priserna hittar du på sidan:
https://kjosterman.com/index. html