Lantmannagårdens huvudsida: NYASTE NYTT HITTAR DU HÄR: https://kjosterman.com/lantmannagarden.htm

Annonser
Nu Finland frimärken, så kallade fixmärken (gäller för inrikesbrev upp till 50g), till postning förmånligt!

Finland samlarfrimärken, FDC, telefonkort, mynt och annat: https://kjosterman.com/index.html

Hela världens frimärken hittar du här! https://kjosterman.com/maailma.htm

Finland telefonkort, jätteurval:
https://kjosterman.com/telekort.htm

Finland åskkort, jätte urval av också svåra poststämplar, fyrar o.a.
https://kjosterman.com/ukkoskortti.htm


Egentligen skulle denna skrivelse vara glömd och begraven. Tingsrätten har i sin dom 4.5.2015 ansett att styrelsen och disponent brutit mot såväl Lantmannagårdens bolagsordning som mot Bostadsaktiebolagslagen, mera senare! Vid bolagsstämman 2015 önskade mötesledaren kommentarer angående tingsrättens dom, varken disponent, styrelseordförande eller styrelsemedlemmar ville kommentera saken, ganska förståeligt egentligen, speciellt som det även hade fodrat en hel del mod.

Jag har begärt att bolagsstyrelsen bifogar med möteskallelsen för Bolagsstämman gällande 2015 Tingsrättens dom 4.5.2015 samt därtill en kostnadsberäkning av samtliga kostnader som rättegången förorsakat Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs.

Disponent Ann-Mari Jansson har skriftligen bekräftat att hon erhållit min begäran. På grund av att det är, enligt disponent Ann-Mari Jansson, svårt att göra en kostnadsberäkning har min begäran inte kunnat verkställas varken till Bolagsstämman gällande 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 eller 2020!.

Jag  försöker redogöra för hela "soppan" som en tidigare ordförande kallade hela historian.

De finskspråkiga citaten har jag erhållit från Kiinteistöliitto (Fastighetsförbundet), från Bostadsaktiebolagslagen eller från Justitieministeriets sidor angående tillämpningen av Bostadsaktiebolagslagen

asunto-osakeyhtiön hoitovastike KO 15/3498   L 14/8984 4.5.2015


Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, Raseborg

Gustav Wasa gatan 7 eller Museigatan 2, 10600 Ekenäs

Kustaa Vaasan katu 7 tai Museokatu 2, 10600 Tammisaari, Y-tunnus: 0747469-8

Senaste uppdatering 2023-09-20     Önskar du meddelande då sidan uppdaters?

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 22.04.2013 - 16.06.2014
Styrelseordförande: Ray Lindberg
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Gunnevi Werner
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs styrelse 16.06.2014 - 30.06.2015
Styrelseordförande: Jonas Taipale
Styrelsemedlem: Vivika Elgh
Styrelsemedlem: Rasmus Fredriksson
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson

Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 30.06.2015 - 21.06.2016
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Åke Juutinen
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 21.06.2016 - 27.4.2017
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs styrelse 27.04.2017 - 
Styrelseordförande: Rasmus Fredriksson
Styrelsemedlem: Per-Olof Karsten
Styrelsemedlem: Lennart Westerholm
Disponent: Andelsbanken Raseborg, Op-Filia Oy Ab Ann-Mari Jansson
 

 

Del 3. Cykelägarna jublar. En 23 m2 cykelkällare i hus D  utökas nu med 204 m2 i hus E enligt Bostads AB Lantmannagårdens bevisföring till Västra Nylands Tingsrätt. Men var finns de extra 204 m2?
Eller har styrelsen ljugit för Västra Nylands Tingsrätt i Raseborg?

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs: 

Del 1. Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Pris ca 15.000,00 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att bostadsstyrelsen tvingade bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätt godkänner inte!

 

Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs Lantmannagården i Ekenäs

Detta är berättelsen hur en rutinsak kan växa!

Kanske även tips för medlemmar i bostadsstyrelser, disponenter osv. Kontrollera och dubbelkontrollera alltid fakta innan du uttalar dig skriftligt eller muntligt! Du får gärna kommentera eller rätta mig om något är fel eller oklart.


Vederlaget för bilplatserna i bilgaraget, se bolagsordningen
Enligt bolagsordningen gäller Vederlaget för bilplatserna i bilhallen utgör för varje bilplats 5 gånger vederlaget per m2 för en bostadslägenhet. Bilgaraget har sammanlagt 1 aktiebrev med sammanlagt 18 aktier, ytan är enligt bolagsordningen 384 m2. 18 bilplatsägare äger varsin aktie eller 1/18 av ytan = 21,33m2

 

Bilhallen  

Tingsrätten ansåg, utgående från Peter Högnäs bevisföring, att jag hade fel i min tolkning av bolagsordningen. Jag borde ha kontrollerat fakta grundligare, inte genom att besöka bilhallen utan att fråga styrelsen!. Min jurist tvekade om vi skulle föra bilhalls problematiken till Tingsrätten. Men då styrelsen så önskade via kedjan styrelsen - Ann-Mari Jansson – Jonas Taipale - Peter Högnäs – Mats Lagerstam var det, som jag tyckte, min skyldighet att föra saken vidare.

Styrelsen kommer med fakta (?)  till Västra Nylands Tingsrätt.

Citat "Enligt bolagsordningen är bilhallens yta 384 m2. I verkligheten utgörs ca 180 m2 av bilplatser och resten av ett cykelskjul och tekniska utrymmen". I bilhallen (Hus E) finns i verkligheten inget cykelskjul och inga tekniska utrymmen. Det finns ett cykelskjul och det finns tekniska utrymmen, men de är separat nämnda i bolagsordningen  (Byggnad D, 2 förråd sammnalagt 23 m2) och har inget att göra med bilhallen i hus E!  Detta betyder att 204 m2 av bilhallen inte är i användning enligt styrelsen. I verkligheten finns inga tomma utrymmen i bilhallen!

Jag är osäker (?) om styrelsens bevisföring till Västra Nylands Tingsrätt är korrekt. Naturligtvis kunde man tänka sig att styrelsen helt enkelt ljugit för Västra Nylands Tingsrätt, det kanske inte direkt är mened, men ganska nära. Problemet, naturligtvis inte mitt, är att då varje bilplats ruta är 12,5 m2 och sammanlagd bilplats yta enligt styrelsen är 180 m2 betyder det att 14 bilar nog får plats, men de 4 övriga får parkera på redan parkerade bilar. Bilarna är då parkerade fast i varandra utan körfiler och dyligt. Vill bilen längst inne i hallen köra ut, måste även alla andra bilägare flytta på sina bilar. Inte så praktiskt kanske!

Styrelsen vald 2014 har under ledning av styrelseordförande Jonas Taipale gjort en ny mätning (?), som framkommer i ett förslag till ny bolagsordning, enligt vilket endast 90 m2 används av de 18 bilplatsägarna. Det betyder att 7 bilar parkerar som vanligt, de övriga 11 måste parkera på de första i upp till 3 på varandra! Resten av förslaget till ny bolagsordning var i samma klass och förpassades till papperskorgen.

Styrelsen under ledning av styrelseordförande Jonas Taipale meddelade Tingsrätten att bilplatsinnehavarna, med bilplats i Hus E, borde ha rätt att kräva hyra av aktieägare eller andra som använder allmänna utrymmen. Låter intressant men logiken förstår jag inte! Det förstod inte Västra Nylands Tingsrätten heller.

 

Jag har begärt att den tidigare styrelsen skulle kommentera problematiken ovan. En styrelsemedlem Vivika Elgh, meddelade att hon inte kan ta ställlning till om hon och styrelsen ljugit eller inte. Tidigare styrelseordföranden Jonas Taipale har inte velat ge en kommentar, ganska naturligt egentligen. Båda har bilplats i bilhallen och känner till fakta! Disponent Ann-Mari Jansson meddelade på min jurists fråga att styrelsen gett korrekt bevisföring till Västra Nylands Tingsrätt.

Nya förklaringar!

 Det har nu (2017) framkommit detaljer varför styrelsen under ledning av dåvarande styrelseordförande Jonas Taipale gav Tingsrätten vilseledande bevisföring angående ytan på bilhallen i hus E.

Disponenten och styrelsen ansåg att Lantmannagårdens bolagsordning var oklar då det gäller bilhallen i Hus E. Styrelsen antog att bilhallen i Hus D var kombinerad med Bilhallen i Hus E. Om Bilhallen i Hus D var ca 400-500 m2 stämmer styrelsens bevisföring till Tingsrätten. Problemet är bara att i Hus D inte finns någon bilhall!

Det har nu framkommit (II) att det endast finns 17 bilplatser i Hus E:s bilhall. Enligt styrelsen och bolagsordningen finns det alltså 18. Någon betalar alltså vederlag för en bilhalls plats som inte finns?Todistusaineiston vääristeleminen

Todistusaineiston vääristelemisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, tarkoituksenaan saada syytön tuomituksi rangaistukseen tai tarkoituksenaan muuten vahingoittaa toista. Rikokseen syyllistyy myös se, joka tietoisesti käyttää perätöntä todistetta oikeudenkäynnissä tai antaa sen toiselle käytettäväksi.Todistusaineiston vääristelemiseksi katsotaan myös se, mikäli henkilö samassa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi, taikka itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa. Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

 

Någon tycker kanske att jag borde ha protesterat mot styrelsens inlägg till Västra Nylands Tingsrätt. Kanske det, men jag hade begärt att hela rättegången skulle hållas som "kanslidom". Dvs. att tingsrätten gör sitt beslut grundande på de dokument den fått. En "kanslidom" förutsätter att i detta fall båda parter godkänner förfarandet och samtidigt även litar på att den andra partens dokument är korrekta och sanningsenliga. Skulle jag ha protesterat skulle antagligen rättegångsförfarandet förändrats och kostnaderna kanske fördubblats. Kanske inte helt juridiskt men kanske jag vann även denna del då vårt slutmål redan godkändes i Tingsrätten: www.kjosterman.com/lantmanna2.htm

En delvis ny (66,6%) bolagsstyrelse tog över kommandot 30.06.2015!
Nu börjar det hända en hel del till det bättre!

Enligt OP-Filia Oy Ab / Notariatcentralens JM Peter Högnäs bevisföring till Västra Nylands tingsrätt 31.10.2014:

Citat "Enligt bolagsordningen är bilhallens yta 384 m2. I verkligheten utgörs ca 180 m2 av bilplatser och resten av ett cykelskjul och tekniska utrymmen". Hela skrivelsen hittar du här!

Bostads Ab Lantmannagårdens nuvarande styrelse har skriftligen meddelat 10 september 2015 att ovannämnda citat som JM Peter Högnäs på tidigare  styrelsens uppdrag gett Västra Nylands Tingsrätt inte stämmer med verkligheten!

Även medlemmarna i de två tidigare styrelserna har enligt vår disponent erkänt att bevisföringen till Västra Nylands Tingsrätt var vilseledande!

Enligt styrelserna finns ett cykelförråd men i ett separat rum i hus D och inte i bilhallen i hus E!

Enligt styrelserna finns det två separata rum för teknik. Dessa rum finns separat i hus D och inte i bilhallen (hus E)!

Enligt styrelserna  är 100% av bilhallens yta om 384 m2 i användning som bilhall! Och har alltid varit!

Enligt bolagsstyrelsen och gällande bolagsordning är ytan för de tekniska utrymmena samt cykelförrådet sammanlagt ca 23 m2. Enligt JM Peter Högnäs bevisföring till Västra Nylands Tingsrätt är ytan för det tekniska utrymmet och cykelförrådet sammanlagt  ca 204 m2 + 23 m2 !!

Antagligen har JM Peter Högnäs felaktiga bevisföring haft stor betydelse i Tingsrättens behandling vid rättegången mot Lantmannagården

Tydligen finns det olika åsikter. Disponent Ann-Mari Jansson har meddelat min jurist att Peter Högnäs bevisföring är korrekt och att  Jonas Taipales och Rasmus Fredrikssons styrelsers röstningsförfarande 10. 09.2015 är vilseledande.

Vad händer nu? Styrelsen kan ännu påverka händelseförloppet!

a) Tidigare styrelseordföranden Jonas Taipale (som är orsaken till "soppan") kontaktar styrelsens jurist Peter Högnäs som kontaktar Västra Nylands Tingsrätt  "tyvärr, min bevisföring blev helt felaktig" Vad som sedan händer besluter Västra Nylands Tingsrätt!

b) Säkert det enklaste alternativet och antagligen billigare för Lantmannagården än alternativ b). Här utgår jag ifrån att tidigare styrelseordförande Jonas Taipales bevisföring till Tingsrätten är sanningsenlig.  Att bilplatsinnehavarna  helt GRATIS skulle erhålla en yta av allmänna utrymmen om 204 m2 är knappast möjligt såsom nuvarande styrelse föreslagit vid en extra bolagsstämma. Ett förslag som kommit fram är att bilplatsinnehavarna skulle lösa in de önskade 204 m2 i hus E, då Lantmannagården redan har ett fungernade cykelföråda i hus D,  med exempelvis moderata 500/m2. Det skulle betyda en kostnad om 6000 per bilplats. Hela Hus E skulle då vara reserverat för bilplatsägarna.
 En win/win situation för Bostads AB Lantmannagården och bilplatsägarna!

KOMMENTARER TACK: Kommentarerna publiceras eventuellt på denna sida. Om du äger en aktie i Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs, vänligen meddela även lägenhetsnummer. 
 

 

Även ett problem:
Enligt bolagsordning finns i Bilhallen i hus E 18 bilplatser.
I verkligheten finns endast 17 stycken och inga "dubbla" platser.

Lantmannagården bilplats nummer 18

Innehavaren av Bilplats 18 har enligt vår disponent betalat såväl skötselvederlag samt kapitalvederlag för en plats som inte finns! Det finns en mindre ruta (ca 2 m2) i samband med cykelförådet i hus D, närmast för en moped eller sparkstötting. Innehavaren har betalat bilplatsvederlag  trots att varken bolagsordningen eller något bolagsstämmobeslut inte känner till ett dyligt vederlag.  I Bolagsordningen nämns inte rutan i hus D och troligen finns inte heller något aktiebrev. Vederlagen bör återbetalas!
Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera samt hjälpa disponenten och styrelsen. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!

 

Enligt Västra Nylands Tingsrättes dom 4.5.2015 dom har en hel del bilplatser i bilhallen köpts och sålt olagligt. Detta är knappast en nyhet för någon, men nu har Västra Nylands Tingsrätts dom fått laga kraft! Även vår revisor Lars-Ove Backman har för åratal sedan skriftligt meddelat disponent Ann-Mari Jansson om problemet!

Enklast antagligen att alla transaktioner då det gäller bilplatser i bilhallen annuleras fr.o.m. 14.03.2013, då nuvarande bolagsordning trädde i kraft. Det betyder att alla som på ett olagligt sätt.
NYASTE NYTT! ÄNNU STÖRRE PROBLEM!
Det är nu klart att ovannämnda bolagsordning, som ansets vara gällande fr.o.m. 14.03.2013 (detta skrivs hösten 2020) inte har vunnit laga kraft på grund av att de ändringar som nämns INTE FÅTT BYGGNADSLOV! Disponenten har alltså medvetet delat ut till aktieägare, fastighetsförmedlar osv en olaglig bolagsordning. Det betyder att vederlag även felaktigt debiterats under en hel del år.
Se närmare detaljer här!

A1   - sålt sin bilplats fortfarande är juridiskt ägare till 1/17 del av hallen
A2   - köpt en bilplats återfår betalda skötsel- och kapitalvederlag av Lantmannagården
A3   - sålt sin bilplats bör betala samtliga vederlag enligt A2 till Lantmannagården
A4   - köpt eller sålt en bilplats. Överlåtelseskatten kan eventuellt återfås via skatteverket www.vero.fi
A5  - köpt eller sålt en bilplats bör erhålla av disponenten intyg angående avregisterering av köpet, som skett på ett bedrägligt sätt och mot Bostadsaktiebolagslagen.

A6 - köpt eller sålt en bilplats och eventuellt betalat för densamma kan återfå köpeskillingen om köpare/säljare så besluter. Om transaktionen noterats i Lantmannagårdens aktieägarförteckning kan även disponent Ann-Mari Jansson  vara ersättningsskyldig.

Kanske någon jurist från exempelvis Notariecentralen vid OP Raseborg kan kommentera samt hjälpa disponenten och styrelsen. Notariecentralen har en blanco fullmakt att sköta Lantmannagårdens juridiska angelägenheter. Återkommer!

Nytt förslag (2017) hur bilhalls aktieägare helt lagligt kan sälja sin bilplats!

Hittills har varje bilplatsägare innehaft en bilplats och en aktie. Enligt gällande bolagsordning kan en aktie inte lagligt säljas.

Det nya förslaget är att aktieägaren A inte säljer sin registrerade aktie utan 1/17 av sin egen och därtill 1/17 av alla andra ägares aktier. På det sättet har A fortfarande ägarrätten av 16/17:s bilplats och aktie och köparen B 1/17 av alla aktier i bilhallen. Alla andra i bilhallen har även "sålt"  en del av sin aktie. Om sedan B vill sälja sin andel säljer han endast 1/17 del av sin 1/17. Efter 100 försäljningar finns i bilhallen 117 aktieägare där alla äger 1/1700 del av 17 olika aktier. Enkelt eller hur? Litet problem med att beräkna vederlagen

Mitt förslag är att bostadsstyrelsen funderar ännu en gång!

Här hittar du ett disponentintyg som visar svårigheterna. Kapitalvederlagen är synnerligen besynnerliga och enligt intyget kan vem som helst inköpa en andel i Bilhallen, utan att garanteras en bilplats!


Nyaste nytt (2016 och 2017)

Bolagsstyrelsen vid Bostadsaktiebolaget LANTMANNGÅRDEN i Ekenäs har beslutat att frånta aktieägare som innehar aktier i Bilhallen RÖSTRÄTTEN vid Bolagsstämmorna tillsvidare. Detta torde endast gälla bilplatsaktierna. Innehavarna får även i fortsättningen använda bilplatserna samt betala skötsel- och kapitalvederlag.

Orsaken till beslutet är oklart, men en orsak kan vara att en styrelsemedlem har mist sin rösträtt genom Tingsrättens dom (har inköpt aktier på ett sätt som Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen förbjuder!) och på detta sätt genom styrelsebeslut fått fullmakt att representera Bilhallen på bolagsstämmorna utan att ägarna till aktierna gett fullmakter.

2019-03 Nyaste nytt

Nu har vår disponent Ann-Mari Jansson igen lyckats skriva ett disponentintyg   denna gång gällande bilhallen, som inte bara är oklart utan ytterst förbryllande. Kan någon tyda är jag tacksam för hjälp, exempelvis då det gäller låneandelar (också betalda!), 1 aktie är nu procenter (olika för olika aktier?) och fortfarande finns det mera bilpaltser än det verkligen finns!
Utifrån nu gällande bolagsordning är det osannoligt att aktieandelsägarna har rätt till 1 eller 1/2 bilplats. Kan det vara "råddigare"!  

Se https://kjosterman.com/lantmannagarden.htm

Trots alla problem i Lantmannagården är naturen alltid närvarande! Lantmannagården i Ekenäs

 Återkommer till detta delikata beslut senare då mera detaljer är klara på sidan:  https://kjosterman.com/lantmannagarden.htmbilhallLantmanna gården

Övriga www sidor angående Bostads AB Lantmannagården i Ekenäs: 

Del 1 Bolagsordningen och Bostadsaktiebolagslagen gäller inte oss? Pris ca 15.000 euro, men nu vet vi, lagarna gäller också Lantmannagården i Ekenäs!

Del 2. Olagligt enligt Västra Nylands Tingsrätt att tvinga bostadsägarna betala euro 12598,12 extra. Även olagligt att ge affärslokalerna en extra rabatt om euro 12598,12!

Del 4. Kan en disponent skriva ett disponentintyg, som till de viktigaste delarna inte stämmer med bolagsordningen? Naturligtvis, tyckte vår disponent och bolagsstyrelse. Naturligtvis inte tyckte Västra Nylands Tingsrätt!

Del 5. Kanske som i Nordkorea! Röstningsprocent på Lantmannagårdens bolagsstämma över 100%! Västra Nylands Tingsrätt godkänner inte!

 

www.poliisi.fi


www.oikeus.fi


www.kiinteistoliitto.fi


www.isannointiliitto.fi

 

www.kauppalehti.fi


www.vmtarvike.com Samlartillbehör, album, för frimärken, mynt, kapsyler, kort och mycket annat


www.vmstamps.com Frimärken från Hela Världen


https://kjosterman.com  Frimärks- och myntaffär, bara rester kvar!


www.herpetomania.fi Här hittar du en massa uppgifter om ormar, kräldjur mm

https://kjosterman.com/kirpputori.htm Behöver du finska frimärken till postning förmånligt? På Kirppputorisidan hittar du vad du önskar!

https://kjosterman,com/ukkoskortti.htm Finska stämplar, även små orter och bl.a. fyrar

https://kjosterman.com/raha.htm  Finska mynt, EURO-mynt och litet andra mynt

https://kjosterman.com/maailma.htm Frimärken från hela världen

 

Finska s.k. fix frimärken
Gäller för inrikes brev upp till 50g. Stor rabatt om du behöver 100 st eller mera! Priserna hittar du på sidan:
https://kjosterman.com/index. html

https://fi-fi.facebook.com/groups/182409955221714/ Här hittar du en hel del juridik angående bostadsaktiebolag om du är styrelsemedlem, Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet